MENU

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Synevo Sp. z o.o. ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

    1. Administrator Danych Osobowych
     Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Synevo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zamieniecka 80/401, 04-158 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000235526, NIP: 527-247-12-88, Regon: 140136840.
    2. Inspektor Ochrony Danych
     Synevo Sp. z o.o. wyznaczyło Mateusza Zacharskiego jako Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się:
     • drogą e-mail: iod@synevo.pl,
     • pisemnie na adres: Inspektor Danych Osobowych, ul. Zamieniecka 80/401, 04-158 Warszawa,
    3. Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy

     Kategorie danych, które przetwarzamy wynikają z  obowiązujących nas przepisów prawa i wymagane są w celu wykonania badania diagnostycznego. Pana/Pani dane osobowe mogły być przekazane Synevo przez lekarza, który zlecił Panu/Pani wykonanie badania laboratoryjnego. Rodzaj gromadzonych danych osobowych zależy również od rodzaju badania diagnostycznego. Nie każde badanie wiąże się z obowiązkiem gromadzenia wszystkich danych wymienionych poniżej:

     Imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, płeć, wiek, adres zamieszkania, numer telefonu, imiona rodziców, cel badania, informacje o stanie zdrowia, rozpoznanie jednostki chorobowej, podawane leki, wyniki aktualnych i poprzednich badań diagnostycznych, istotna dokumentacja medyczna.

     Możemy również otrzymać Pana/Pani numer telefonu i adres e-mail, dane te nie są nam niezbędne do wykonania badań ale umożliwią nam kontakt, gdy będzie to konieczne.

    4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 
     Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej, w tym w szczególności z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w powiązaniu z przepisami krajowymi: ustawą z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.), ustawą z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm. oraz z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2245).

     W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

     Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

    5. Cel przetwarzania danych osobowych
     Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Synevo Sp. z o.o  działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia  usług medycznych z zakresu laboratoryjnej diagnostyki medycznej oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.
    6. Profilowanie
     Synevo Sp. z o.o. nie będzie stosowała wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.
    7. Dostęp do Pana/Pani danych
     Poza Synevo Sp. z o.o. dostęp do Pana/Pani danych mają:

     ·       Podmioty, które przetwarzają dane na zlecenie Synevo Sp. z o.o.;

     ·       Podmioty, w tym w szczególności podmioty wykonujące działalność leczniczą, które są podwykonawcami Synevo, których uprawnienia do przetwarzania danych osobowych wynikają z obowiązujących przepisów prawa.

     ·       Uprawnione organy Państwowe, które zwrócą się do nas o udostępnienie Pana/Pani danych osobowych.

     ·       Osoby, które zostały przez Pana/Panią upoważnione.

    8. Okres przetwarzania Pana/Pani danych osobowych
     Synevo Sp. z o.o. ma obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej przez co najmniej 20 lat, a dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przechowujemy przez 5 lat. Jeżeli Pana/Pani dane były/będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, będą przechowywane przez Synevo Sp. z o.o. do czasu przedawnienia tych roszczeń.

     Po upływie tego czasu dokumentacja w formie papierowej zostanie zniszczona, a dane w formie elektronicznej zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający identyfikację Pacjenta.

    9. Przekazywanie danych do państw trzecich
     Dane do państw trzecich wysyłamy wyłącznie na podstawie specjalnej zgody.
    10. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą
     Przysługują Panu/Pani następujące prawa wynikające z RODO:
     • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
     • Prawo do wycofania zgody.
     • Prawo dostępu do własnych danych osobowych.
     • Prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych.
     • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
     • Prawo żądania usunięcia danych osobowych.
     • Prawo do przenoszenia danych osobowych.

     Jednak z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, Synevo Sp. z o.o. nie jest w stanie spełnić wszystkich Pana/Pani żądań. w szczególności Synevo Sp. z o.o. jako podmiot leczniczy jest zobowiązana do przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z przepisów prawa (ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

     Jeśli ma Pan/Pani zastrzeżenia dotyczące przetwarzania przez Synevo Sp. z o.o. danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w celu rozpatrzenia sprawy.

     Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – za pośrednictwem strony internetowej lub pod adresem: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

    11. Podanie danych osobowych
     Korzystanie z usług Synevo Sp. z o.o. jest dobrowolne jednak jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązania do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w związku z tym niepodanie danych osobowych uniemożliwia nam przyjęcie zlecenia na badania laboratoryjne.

Kontakt do właściciela strony www:

Synevo Sp. z o.o.ul.
Zamieniecka 80 lok. 401
04-158 Warszawa
Tel.: 0 22 435 32 39, 0 22 435 32 36
Fax: 022 612 40 74