MENU

Regulamin sklepu

Ogólne warunki zakupów w sklepie online

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.testy.nucleagena.pl, prowadzony jest przez spółkę pod firmą Nucleagena Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej Usługodawcą) z siedzibą w Warszawie (04-137) przy ul. Gdeckiej 3 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem  KRS 0000235526, o kapitale zakładowym 4.221.500 złotych, posługującą się numerem NIP 527-247-12-88 oraz REGON 140136840.

 

2. Usługobiorca składając zamówienie, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

 

3. Sprzedaż usług, których wykonanie wymaga zastawów pobraniowych jest prowadzona za pośrednictwem strony internetowej.

 

4. Cena usługi znajdującej się w ofercie sklepu internetowego www.sklep.nucleagena.pl wyrażona jest w złotych polskich i jest ceną brutto, cena obejmuje:

 

  • zestaw pobraniowy
  • koszt dostawy i odbioru zestawu pobraniowego
  • wykonanie wybranego badania w laboratorium
  • dostarczenie wyniku badania listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

5. W przypadku zakupu zestawu oraz wybraniu innej opcji niż wysyłka listem zwykłym za pośrednictwem Poczty Polskiej koszty dostawy ponosi usługobiorca:

 

  • przesyłka pocztowa pobraniowa – 20 zł brutto
  • kurier – 20 zł brutto
  • kurier za pobraniem – 25 zł brutto

 

6. Usługa świadczona przez NZOZ Nucleagena lub Synevo Sp. z o.o., polega na przeprowadzeniu badania laboratoryjnego na podstawie dostarczonych próbek materiału biologicznego pobranych przez Klienta przy pomocy zamówionego zestawu pobraniowego.

 

7. Od daty pobrania materiału biologicznego do dnia dostarczenia tego materiału do badania laboratoryjnego nie może upłynąć więcej niż 72 godziny.

 

8. NZOZ Nucleagena i Synevo Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, za jakość i przydatność analityczną materiału biologicznego, który został dostarczony do badania laboratoryjnego.

 

9. Usługobiorca przesyłając lub dostarczając osobiście materiał biologiczny do badania laboratoryjnego, oświadcza, że materiał biologiczny pochodzi od osoby wskazanej na skierowaniu.

 

10. Usługodawca sklepu internetowego Nucleagena zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenie usług znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zmiany te nie dotyczą zamówień wysłanych i przyjętych do realizacji.

 

 Zamówienia i Dostawa

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 

2. Zamówienia usług wykonywanych na zestawach pobraniowych mogą składać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą (dalej Usługobiorcy).

 

3. Podstawowym warunkiem realizacji  zamówienia  jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, dokonanie płatności  lub wybór rodzaju płatności w przypadku zamówienia przesyłki za pobraniem oraz  przesłanie/dostarczenie z próbką materiału biologicznego wypełnionego i podpisanego zlecenia wykonania badania wraz z deklaracją świadomej zgody na wykonanie badania.

 

4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie drogą elektroniczną „Formularz zamówienia testu” znajdującego się na stronach www.sklep.nucleagena.pl oraz dokonanie wyboru usługi badania znajdującego się w ofercie sklepu internetowego.

 

5. Składający zamówienie Usługobiorca jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza „Formularza zamówienia testu”.

 

6. Usługobiorca wypełniając i zatwierdzając formularz „Formularz zamówienia testu” wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, potwierdza jego znajomość oraz wyraża zgodę na realizację transakcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

7. Po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu wpłaty (za wyjątkiem wybrania opcji „płatność przy odbiorze”), Usługobiorca otrzyma odpowiedź e-mailem potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to nie zostało przyjęte do realizacji.

 

8. Usługodawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

 

9. Usługobiorca może anulować zamówienie e-mailem na adres zamawiam@nucleagena.pl w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty złożenia zamówienia.

 

10. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy (za wyjątkiem wybrania opcji „płatność przy odbiorze”). Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 7 dni roboczych i oznacza czas potrzebny do skompletowania i wysłania zamówienia. Niezależnie od dni ustawowo uznanych za wolne sobotę należy traktować jako dzień wolny od pracy.

 

11. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską lub firmę kurierską jednak nie dłuższy niż 7 dni.

 

12. Każda transakcja dokumentowana jest dołączaną do zamówienia fakturą VAT lub paragonem fiskalnym zgodnie z żądaniem Usługobiorcy.

 

13. Płatność za zamówiony towar może nastąpić bezpośrednio przelewem na konto Usługobiorcy lub za pośrednictwem systemu „Płatności.pl”. Dokonując płatności w systemie „Płatności.pl” lub w opcji „za pobraniem”. Usługobiorca obowiązany jest upewnić się, że jest na właściwej stronie internetowej.

 

14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi (badania) w następujących przypadkach:

 

  • dostarczony do laboratorium materiał biologiczny został pobrany niezgodnie z instrukcją testu (zbyt mała ilość materiału do badania, materiał skrwawiony) lub z przekroczeniem terminu , o którym mowa w punkcie 8 Informacji ogólnych
  • w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przez Usługobiorcę lub osobę działającą w jego imieniu materiał biologiczny został uszkodzony w transporcie lub przesyłce
  • Usługobiorca dostarczy zbyt małą, niewystarczającą ilość materiału biologicznego do badania.

 

15. Po stwierdzeniu, że badanie nie może być wykonane Usługodawca zawiadamia w ciągu 3 dni roboczych Usługobiorcę: pocztą elektroniczną lub telefonicznie jeśli kontakt taki był podany przez zamawiającego, o niemożności wykonania badania oraz jej przyczynach.

 

Reklamacje

1. W przypadku ewentualnych reklamacji należy niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail reklamacje@synevo.pl. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr dowodu zakupu (faktury VAT) lub numer testu, oraz opisać przedmiot reklamacji.

 

2. Usługobiorca odsyła reklamowany zestaw pobraniowy poleconą przesyłką pocztową w terminie najpóźniej do 7 dni od daty jej otrzymania na adres Usługodawcy: Synevo Sp. z o.o., Gdecka 3B, 04-137 Warszawa. Do reklamowanego zestawu pobraniowego należy dołączyć kopię dowodu zakupu. Usługodawca nie odbiera przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty poniesione przez Usługobiorcę związane z odesłaniem wadliwego zestawu pobraniowego, Usługodawca zwróci po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji – najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych. Uszkodzony zestaw pobraniowy zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy. Jeżeli będzie to niemożliwe, usługodawca zwróci Usługobiorcy równowartość ceny zakupionej usługi z zestawem pobraniowym.

 

3. Usługobiorca może zrezygnować z zamówionej usługi z zestawem pobraniowym bez podania przyczyny w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku jeżeli zestaw nie jest zniszczony, uszkodzony, kopiowany lub w żaden sposób użytkowany. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest to, aby zwracany zestaw pobraniowy był kompletny. Zwroty należy kierować listem poleconym na adres Usługodawcy z dopiskiem „zwrot”. Do zwrotu zestawu należy dołączyć dowód zakupu. Usługodawca dokona zwrotu zapłaty w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto podane przez Usługobiorcę. Usługodawca nie odbiera przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

Informacje pozostałe

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem użycia zestawu pobraniowego.

 

2. Usługobiorca akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na zachowanie przez Usługodawcę izolatu DNA i wyników badania po pozbawieniu powiązania z danymi osobowymi Usługobiorcy, dla prowadzenia naukowych badań populacyjnych.

 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

4. Do Sprzedaży usług, o których mowa w regulaminie nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 powołanej ustawy.

 

5. Dane osobowe Usługobiorcy podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1182). Usługobiorca ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia.

Kontakt do właściciela strony www:

Synevo Sp. z o.o.ul.
Gdecka 3B
04-137 Warszawa
Tel.: 0 22 435 32 39, 0 22 435 32 36
Fax: 022 612 40 74